זכּרון-גלי

zikorn-gli -- Fünf Variationen über Sutzkevers "Sirius"

[zikorn-gli] — Fünf Variationen über Avrom Sutzkevers Gedicht sirius

Sicher, Sutzkever zu übersetzen ist alles andere als leicht, sirius gehört aber wohl zu seinen unübersetzbarsten Gedichten, besteht es doch zu einem großen Teil aus jiddischen Wortneuschöpfungen. Erschienen ist es zuerst in valdiks (Vilne 1940, S. 42), geschrieben wurde es zwischen 1937-39. In diesem Buch sollte sich eine hebräische Übersetzung finden lassen und hier gibt es eine englische.

Aber überlassen wir zunächst Ruth Wisse das Wort:

Continue reading →

אײן טאָג אין װאַרשע, אַ פּאָר שעהן אין לאָדזש

מיר װאָלטן זײַן ניט אַזױ רױ
דאָך דער מצבֿ לאָזט ניט צו אַזױ

בערטאָלט ברעכט, די דרײַער-אָפּערע

זײַט מיר מוחל. עס איז נאָר אַן אָנהײב, איך האָב געהאַט אַזױ װײניק צײַט. אָבער קומענדיקע חדשים איך װעל פֿאַרן קײן פּױלן נאָכאַמאָל מיט מער צײַט פֿאַר בילדער. עס װעט זײַן אַ מחיה. און עס איז שױן געװען אַ מחיה מיט אַלע די פֿײַנע מענשן אין װאַרשע

װאַרשע, 2015
װאַרשע, 2015

Continue reading →